Udbudspolitik

Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)
Vejen Business College – Kursuscentret

1. Baggrund

Vejen Business College har pligt til at institutionens bestyrelse en gang om året vedtager en udbudspolitik som ligger til grund for institutionsledelsens konkrete beslutninger om forvaltning af denne forpligtelse.

Kravet om vedtagelse af en udbudspolitik skal tjene til at sikre, at Vejen Business College bevidst arbejder med de arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske målsætninger for EVE, herunder de særlige krav, der gælder for udbud inden for rammerne af de fælles kompetencebeskrivelser.

Vejen Business Colleges bestyrelse træffer beslutning om udbudspolitikken på baggrund af dette oplæg. Revisor skal påse, at der er truffet beslutning om en sådan politik. Udbudspolitikken skal lægges på www.kursuscentervejen.dk, der er institutionens hjemmeside for at give optimal åbenhed over for interessenter i regionen.
Skolen har fra januar 2010 ikke en selvstændig udbudsgodkendelse, men har indgået udlægningsaftaler med henholdsvis Business College Syd i Sønderborg og Esbjerg Handelsskole. Disse aftaler fremgår af skolens hjemmeside.

2. Indledning

Vejen Business College udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelse mv.

Lovens hovedformål er at:
Bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og bidrage til deltagernes videre kompetenceudvikling.
Medvirke til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemerne på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt.
Give voksne muligheder for at forbedre såvel erhvervskompetencen som den personlige kompetence gennem mulighederne for at opnå grundlæggende formel kompetence inden for erhvervsrettet grunduddannelse.

Den primære målgruppe er ufaglærte og kortuddannede.

3. Mission

Det er Vejen Business Colleges mission at levere efteruddannelse af høj kvalitet indenfor de kompetence-områder Vejen Business College dækker.
Dette skal ske på en sådan måde, at kundernes forventninger indfries og aktiviteterne samtidig er økonomisk attraktive.

Skolens udbud har følgende underformål:
Vejen Business College udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelse
Vejen Business College sikrer et udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på baggrund af godkendte kompetencebeskrivelser og uddannelser på skolen
Vejen Business College samarbejder med Syddansk Erhvervsakademi omkring udbud af VVU uddannelser under hensyntagen til bedst mulig udnyttelse af skolernes ressourcer
At sikre optimale muligheder for udvikling af kvalitet i udbud, studiemiljø, kundenærhed og økonomi
At fremstå med en klar professionel profil over for alle relevante kunder, myndigheder, organisationer og omverdenen

Vejen Business College er åben og initiativtager for samarbejde med det omkringliggende erhvervsliv, faglige organisationer og andre institutioner, så der kan ske en løbende udvikling af skolens ydelser.

Vejen Business College medvirker til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemerne på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt.

Vejen Business College støtter regionens vækstplaner og –strategier gennem etablering af de nødvendige efteruddannelses- og udviklingsmuligheder inden for skolens virkeområde.

4. Geografisk opland

Missionen for Vejen Business College søges bl.a. realiseret via forskellige skolesamarbejder hovedsagligt i Region Syddanmark.

Herved muliggøres et geografisk dækkende udbud af voksen- og efteruddannelse i den sydjyske region, som giver såvel enkeltpersoner som virksomheder et bredt og kvalificeret tilbud om kompetenceudvikling.

Vejen Busines Colleges kursister kommer hovedsagligt fra den syd og sønderjyske region. Vi løser dog opgaver for landsdækkende kæder og virksomheder samt netværksgrupper/branche grupper indenfor skolens kompetenceområder og reglerne for forlagt undervisning jfr. bilag 1.

5. Beskrivelser af skolesamarbejder

Vejen Business College indgår i 4 skolesamarbejder:
Skolen har et tæt samarbejde med de skoler der er indgået udlægningsaftaler med.

De Syd – og Sønderjyske Handelsskoler har et formaliseret samarbejde etableret i forbindelse med ansøgningsrunden i 2009. Samarbejdet omfatter følgende skoler: Vejen Business College – Kursuscentret, Esbjerg Handelsskole, Grindsted Erhvervsskole, Varde Handelsskole, Ribe Handelsskole, Tønder Handelsskole, Haderslev Handelsskole og BC – Syd Sønderborg / Mommark. Dette samarbejde omfatter bredt set VVU og AMU.
Skolen er aktivt medlem af VEU- CENTER Vest og er medlem af centrets styregruppe samt to udvalg.
Herudover har skolen på VVU området et formaliseret samarbejde med Tietgenskolen i Odense og Esbjerg Handelsskole .

6. Behovsafdækning

Uddannelsesudvikling og kompetenceudvikling afdækkes bl.a. ved:

Opsøgende salgsarbejde herunder aktiviteter og kampagner under VEU Center Vest• Skolen er repræsenteret i Det lokale Beskæftigelses Råd.
Samarbejde med kommunernes Jobcentre, Udviklingsråd, faglige organisationer og erhvervsorganisationer
Etablering af projekter i samarbejde med virksomheder, regionen, kommunen og de faglige organisationer.
Forskellige konsulent/virksomhedsnetværk.
Skolens netværk
Samarbejde med efteruddannelsesudvalg Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) samt aktiv deltagelse i initiativer fra UVM og Danske Erhvervsskoler.

7. Udbuddet en definition

Vejen Business College udbyder – enkeltvis eller sammensat – de arbejdsmarkedsuddannelser institutionen har opnået
udlægningsaftale på.

Arbejdsmarkedsuddannelserne er opdelt i fælles kompetencebeskrivelser, der har til formål at beskrive målene og rammerne for grundlæggende kompetenceudvikling for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i forhold til behovene inden for et jobområde på arbejdsmarkedet.

Skolen har i 2010 udlægningsaftaler på følgende FKB’r :
2623 Ledelse
2768 Detail
2791 Administration
2607 IKT
Skolesamarbejdet muliggør, at skolen også udbyder kurser fra andre FKB’r hvor behovet måtte foreskrive dette.
Dette sker i samarbejde med den konkrete skole der har udbudsgodkendelsen. Typisk som underleverandør.

8. Markedsføring

Markedsføring rettes primært mod kortuddannede og ufaglærte personer.

Gennem skolens markedsføring understøttes de overordnede målsætninger i den lokale, regionale og nationale arbejdsmarkedspolitik og uddannelsespolitik. Herved bidrager markedsføringen til den almindelige, løbende nationale og lokale kompetenceudvikling.

Markedsføringen gennemføres via:
Opsøgende salg overfor virksomheder og faglige organisationer
Skolens hjemmeside – specifikt Kursuscentrets
Brochurer
Annoncer herunder direct mail pr. post og elektronisk.
Pressen
Skolen markedsfører såvel uddannelse, den selv er godkendt til, som uddannelser udbudt af de øvrige skoler indenfor de skolesamarbejder som er nævnt i afsnittet om skolesamarbejder.

I alle skolens prioriteringer vil kortuddannede blive tilgodeset frem for personer udenfor den primære målgruppe.

Ved prioritering af uddannelsesudbuddet vil aktiviteter til fastholdelse af beskæftigede blive højt prioriteret. Her vil bl.a. kompetenceafklaring (IKA) blive anvendt som et grundlæggende redskab.

Skolen vil løbende i det lokale uddannelsesudvalg diskutere prioriteringerne inden for efter- og voksenuddannelsesområdet.

9. Principper for konkurrenceudsætning

Da skolen ikke er godkendt som selvstændig udbyder er aftaler om udlicitering ikke tilladt.