Udbudspolitik

1. Udbudsgodkendelser til AMU

Vejen Business College (VBC) er i 2020 godkendt til at udbyde AMU-kurser inden for følgende Fælleskompetencebeskrivelser (FKB-er):

  • 2250 Ledelse
  • 2275 Administration
  • 2769 Individuel Kompetencevurdering

 

2. Politik for afdækning af lokale, regionale og landsdækkende uddannelsesbehov

Vejen Business College har valgt at det Lokale Uddannelsesudvalg for EUD og det Lokale Uddannelsesudvalg for Efteruddannelser er et og samme udvalg (LUU). LUU på VBC er rådgivende og partssammensat. Udvalgets opgave er, blandt andet at sikre et relevant udbud af AMU-uddannelser, der matcher arbejdsmarkedets behov, samt medvirke til en analyse af behov og nyudvikling af uddannelser. LUU virker således som sparringspartner for skolens strategiske planlægning af AMU-kurser til målgruppen.

VBC har en aktiv bestyrelse, der repræsenterer skolens interessenter i samfundet.

VBC indgår i regionale og landsdækkende skolenetværk, f.eks. Synergiskolerne, og udviklingsprojekter der alle er medvirkende til at få indsigt i strømninger og tendenser på skolens virkeområde.

VBC Kursuscenter vil i samarbejde med skolens brugere, erhvervslivet og samfundet bidrage til at afdække områdets uddannelsesbehov.

VBC vil på baggrund af den løbende behovsafdækning samt efterspørgslen efter disse uddannelsesmål sikre et udbud og gennemførelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. VBC Kursuscenter vil tilbyde såvel enkeltpersoner som virksomheder et bredt og kvalificeret tilbud om kompetenceudvikling.

 

3. Geografisk område

Det er skolens strategi, at skolen inden for AMU-området skal bidrage til uddannelse og videre-uddannelse/opkvalificering af arbejdsstyrken. Det gælder både på lokalt, regionalt og landsdækkende niveau. VBC´s udbudsgodkendelser inden for Ledelse og Administration omfatter i 2020 således hele Danmark.

Kursuscentret på VBC arbejder opsøgende med tilbud og uddannelsesvejledning til målgruppen og virksomheder, samt vejledning af ledige dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere.

 

4. Samarbejde

VBC har et formelt samarbejde med Business College Syd, Tietgen KompetenceCenter og Rybners omkring udlægningsaftaler inden for Detail- samt HR-området.

Herudover samarbejder VBC med Hansenberg i Kolding omkring kurser inden for Fødevareindustrien.

VBC samarbejder desuden med Udvikling Vejen, Vejen Handelsstandsforening, Vejen Kommune samt Jobcenter Vejen.

VBC er repræsenteret i diverse relevante Region Sydjylland udvalg, eks. Vækstforum og har desuden et samarbejde med det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR).

VBC samarbejder med Jobcenter Vejen omkring uddannelsesvejledning af ledige borgere.

VBC er del af et netværkssamarbejde med uddannelsesinstitutioner fra det tidligere VEU Center Vest.

Udover ovenævnte gennemføres AMU-kurser med udlægningsaftaler fra andre samarbejdsskoler.

 

5. Markedsføringsaktiviteter

VBC markedsfører hovedsageligt sit udbud ved:

  • Virksomhedsbesøg og netværksaktiviteter
  • Samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner
  • Besøg hos jobcenter, faglige organisationer, erhvervsnetværk, m.v.
  • www.efteruddannelse.dk
  • www.kursuscentervejen.dk
  • Annoncering i lokalområdet
  • Relations opbygning og kundepleje

Markedsføring sker i henhold til gældende regler inden for området. Skolen annoncerer på sin egen hjemmeside (www.kursuscentervejen.dk) i henhold til gældende regler. Skolen opprioriterer desuden brugen af sociale medier til annoncering i 2020. Endvidere kobles alle skolens AMU-kurser op på www.efteruddannelse.dk.

De uddannelser, der er behov for og tilstrækkeligt efterspørges, gennemføres. Deltagere optages i den rækkefølge, de er tilmeldt via uddannelsesportalen www.efteruddannelse.dk. Ved tilstrækkelig antal (min. 16) deltagere gennemføres uddannelsen/kurset. Enkelte kurser gennemføres med særlige begrundelser med færre deltagere. Senest 4 uger før uddannelsens/kursets starttidspunkt tages stilling til om uddannelsen kan gennemføres.

Ved aflysning henvises til andre skoler, der har tilsvarende uddannelse/kursus- eller til næste gang VBC gennemfører uddannelsen/kurset.

Alle AMU uddannelsesmål i skolens godkendte fælleskompetencebeskrivelser annonceres en gang årligt.

 

6. Kompetencer

VBC har, bl.a. via et netværk af freelance undervisere, kompetencer inden for følgende områder: handel, detail, administration, kontor, økonomi, IT, ledelse, human ressource, arbejdsmiljø samt innovation.

 

7. Kvalitetssikring

”Vis kvalitet” systemet benyttes som et aktivt værktøj i kvalitetssikringen. VBC følger systematisk ministeriets anvisninger i vejledninger og dokumenterer vore kursusaktiviteter i henhold til disse. Ethvert AMU-uddannelsesmål evalueres således i ministeriets ”Vis kvalitet”-portal.

VBC har opbygget et kvalitetssystem i det administrative regi, som består af en række tjeklister og procedurer, der sikrer at love og regler i forhold til administration af VEU midler sker i henhold til gældende love og forskrifter

Det samlede resultat af AMU evalueringer fremgår af skolens hjemmeside (www.kursuscentervejen.dk) og indgår fra 2020 i den landsdækkende evaluering, som kan ses på www.viskvalitet.dk

Den ansvarlige kvalitetsgruppe på VBC medvirker endvidere ved uanmeldte/anmeldte besøg, når VBC´s undervisere gennemfører aktiviteter.

 

8. Udlægningspolitik

VBC har p.t. ingen udlægningsaftaler i 2020.

 

9. Udliciteringspolitik

VBC har i 2020 ingen aftaler eller planer om indgåelse af udliciteringsaftaler.

 

Bestyrelsen

Vejen Business College