Forside
Kurser
Tilmeldingsbetingelser

Tilmeldingsbetingelser

Hovedparten af kurserne i vort program afvikles som AMU-kurser med betydelig offentlig medfinansiering samt VEU-godtgørelse.

Hvad er AMU-kurser?

  • Kurserne er kompetencegivende efteruddannelseskurser. Kurserne justeres løbende, ligesom der til stadighed kommer nye til. På erhvervsskolerne omfatter AMU- og enkeltfagskurserne mange hundrede forskellige kurser inden for IT, regnskab, administration, kommunikation, sprog, indkøb/salg og medarbejderudvikling.

Tilmelding

Skal foregå via www.efteruddannelse.dk.

Er du ledig og dagpengeberettiget, kan du deltage i et 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb, som fremgår af positivlisten udmeldt af beskæftigelsesministeriet. A-kassen træffer afgørelse om ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Kontakt din A-kasse eller Kursuscentret for yderligere information.

Såfremt du ikke er dagpengeberettiget skal du kontakte Jobcentret.

Tillægspriser

Ekstraomkostninger i forbindelse med virksomhedernes særlige ønsker om fleksibel afholdelses – og tilrettelæggelsesform m.v. kan opkræves efter særlig aftale med virksomheden.

Betaling for uopfyldte hold

Skolen og arbejdsgiveren har ret til at aftale en pris, hvor arbejdsgiveren betaler for et fuldt hold, således at arbejdsgiveren og skolen er garanteret, at uddannelsen med sikkerhed gennemføres uanset antallet af tilmeldinger, udeblivelser og frameldinger

Deltagergebyr

Kr. 630,- eller kr. 940,- pr. deltager pr. uge afhængigt af kursustype. For nærmere angivelse af deltagergebyret henvises til beskrivelsen af det enkelte kursus. Kurserne oprettes under forudsætning af fornøden tilslutning (16 deltagere). For deltagere, der har en videregående uddannelse, er deltagerbetalingen højere. Kontakt skolen for nærmere info.

VEU-godtgørelse

VEU står for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse.

Hvis du tilhører AMU-målgruppen (se nedenfor), kan du søge VEU-godtgørelse der pr. 1. januar 2020 udgør kr. 881,00 pr. kursusdag. Godtgørelse forudsætter, at du lider et løntab ved at deltage i kurset.

Deltagere med en videregående uddannelse er uden for AMU-målgruppen, men kan søge VEU-godtgørelse – hvis de ikke har benyttet den videregående uddannelse de seneste 5 år.

Overnatning og forplejning

Skolen tilbyder at arrangere forplejning og overnatning i forbindelse med kursusdeltagelse. Der kan søges tilskud til kost efter gældende regler. Kontakt skolen for nærmere information.

Afmelding

Evt. afmelding bedes foretaget så tidligt som muligt i forhold til planlagt kursusstart. Bemærk øvrigt afmeldegebyrerne nedenfor. Afmelding skal ske via www.efteruddannelse.dk samt ved at kontakte skolen på tlf. 75 36 13 11.

Afmeldegebyr

Ved udeblivelse fra kurset opkræves et gebyr således:

  • Kr. 2.500,- for kurser med en varighed til og med 37 lektioner og
  • Kr. 3.500,- for kurser med en varighed, der overstiger 37 lektioner.

Ved framelding senere end en uge før kursets start opkræves et gebyr således:

  • Kr. 1.500,- for kurser med en varighed til og med 37 lektioner og
  • Kr. 2.500,- for kurser på mere end 37 lektioner.

Arbejdsgiveren fritages for at betale gebyr:

Hvis arbejdsgiveren kan dokumentere, at udeblivelse eller framelding skyldes et forhold, der i medarbejderens ansættelsesforhold er at karakterisere som lovligt forfald.

  • Hvis en arbejdsgiver erstatter en udeblevet eller frameldt medarbejder med en anden.
  • Hvis uddannelsen aflyses på uddannelsesstedets foranledning.
  • Hvis en arbejdsgiver har betalt en tillægspris for afholdelse af uddannelse, der aflyses på uddannelsesinstitutionens foranledning.

Hvem kan deltage?

Alle over den skolepligtige alder kan optages på kurserne. De er således ikke forbeholdt bestemte målgrupper. Det er dog stadig således, at kun personer omfattet af AMU-målgruppen kan oppebære VEU-godtgørelse, se herunder.

Du er omfattet af AMU-målgruppen, hvis…

  • du er selvstændig, privat eller offentligt ansat eller er ledig.
  • du er ufaglært eller har en uddannelse, som ikke overstiger erhvervsuddannelsesniveau. Har du en højere uddannelse, kan du alligevel deltage, dog med en højere deltagerbetaling.

Er du i tvivl, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

For ledige:

Er du ledig, og deltager du i kurser inden for retten til 6 ugers jobrettet uddannelse, er du fritaget for deltagerbetaling.

Er du under 25 år skal du have afsluttet uddannelsen inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed.

Er du over 25 år skal du have afsluttet uddannelsen inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed.

Er du kontanthjælpsmodtager er der særlige regler. Spørg dit Jobcenter eller din aktør.

Se Uddannelsesguiden her: https://www.finduddannelse.dk/artikler/guides/efter-og-videreuddannelser-for-dagpengemodtagere-13945